Privacy

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

WatersportPlaatjes is een dienstverlenende organisatie, bekend onder KvK Utrecht 30231376. Wij geven voorlichting, adviezen, ontwikkelen en beheren educatieve projecten, vervaardigen afbeeldingen en films met name op watersportgebied.

Voor het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij: 
 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.  Dat doen wij via deze privacy verklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
WatersportPlaatjes is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dit via onderstaande contactgegevens.

  De verantwoordelijke binnen de organisatie is Henk Plaatje

 •   WatersportPlaatjes
 •   Westerstraat 282
 •   1601 AS Enkhuizen
 •   06 23353660
 •   info@watersporttest.nl/li
 • Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Afhankelijk van de diensten, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
 • ◦  Voor- en achternaam
 • ◦  Geslacht
 • ◦  Adresgegevens
 • ◦  Telefoonnummer
 • ◦  E-mailadres
 • ◦  Overige persoonsgegevens die u actief via correspondentie en/of telefoon aan ons verstrekt
 • Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens zoals ras, godsdienst, burgerservicenummer (BSN) en zullen hier dus nooit om vragen.
  Wij verwerken de persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:
  • voor het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening;
  • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • het afhandelen van uw betaling;
  • voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
  • Deze gegevens verzamelen wij op basis van de volgende drie grondslagen:
  • de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
  • toestemming van de betrokken persoon;
  • de gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
  Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@watersporttest.nl. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Back-ups worden systematisch verwijderd.
  Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wanneer wij uw gegevens aan derden verstrekken, zorgen wij er onder andere (met een verwerkersovereenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Wij blijven te allen tijde verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Websites van derden

  Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik gaat maken.

  Gebruik Social media kanalen

  Wanneer u met WatersportPlaatjes communiceert via social mediakanalen zoals WhatsApp, Facebook en Twitter, kan het zijn dat WatersportPlaatjes persoonlijke informatie over u ontvangt. WatersportPlaatjes gebruikt deze gegevens om zo goed mogelijk te reageren op uw verzoeken. Naast de privacyverklaring van WatersportPlaatjes, geldt ook de privacyverklaring van de betreffende social mediakanalen. Lees deze privacyverklaringen dan ook goed door. Zie de volgende links voor: Privacybeleid WhatsApp, Privacybeleid Facebook en Privacybeleid Twitter.
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@watersporttest.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw eigen privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
  Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
  Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.
  Last modified: Tuesday, 3 July 2018, 8:04 AM